बिष्णु प्रसाद पोखरेल
प्रबन्ध संचालक
 
परिक्षा केन्द्र

सि.नं. परिक्षा केन्द्र सम्बन्धि फाईलहरु हेर्नको लागि
1. परिक्षा केन्द्र प्रकाशन मिति: ....... हाल प्रकाशन भएको छैन ।


 
 

Site Visit:

Site Updated On : 2024-03-18

Social Media: Facebook

Copyright ©, 2024 Krishi Samgri Company Ltd.   All Right Reserved.