जो जससँग सम्बन्ध राख्दछ!    

  
बिष्णु प्रसाद पोखरेल
प्रबन्ध संचालक
 
कार्यक्षमताद्वारा हुने बढुवा/आ.प्र./खुला तथा समावेशी परिक्षाको दरखास्त फाराम

सि.नं. फारामको किसिम डाउनलोड गर्नको लागि
1. कार्यक्षमताद्वारा हुने बढुवा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
2. आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
1. खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परिक्षा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

 
 

Site Visit:

Site Updated On : 2024-03-18

Social Media: Facebook

Copyright ©, 2024 Krishi Samgri Company Ltd.   All Right Reserved.