पाठ्यक्रम

सि.नं. पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नको लागि
1. सहायक दि्वतिय (प्रशासन) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
2. सहायक दि्वतिय (कम्प्युटर अपरेटर) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
3. सहायक दि्वतिय (प्लान्ट अपरेटर) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
4. सहायक प्रथम (प्रशासन) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
5. सहायक प्रथम (क.अ.) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
6. सहायक प्रथम (लेखा) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
7. सहायक प्रथम (प्रा.स.) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
8. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन/आ.प्र.) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
9. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
10. सहायक प्रबन्धक (सिभिल इन्जिनियर) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
11. सहायक प्रबन्धक (प्लान्ट अपरेटर) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
12. सहायक प्रबन्धक (कृषि) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
13. सहायक प्रबन्धक (लेखा) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
14. उप-प्रबन्धक (प्रशासन/आ.प्र.) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
15. उप-प्रबन्धक (प्रशासन) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
16. प्रबन्धक (प्रशासन) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्


 
 

Site Visit:

Site Updated On : 2024-03-18

Copyright ©, 2024 Krishi Samgri Company Ltd.   All Right Reserved.